Author: admin

เสียงอันไพเราะในยุคสมัยที่ยาวนาน


มีหลักฐานการสร้างเครื่องดนตรีของไทยชนิดนี้มายาวนานมากแล้ว ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีขึ้นในยุคสมัยนั้น ซึ่งเป็นยุคที่คิดค้นวงดนตรีได้ 3 ประเภทนั้นก็คือ วงปี่พาทย์ วงมโหรี และวงเครื่องสาย
มีเครื่องดนตรีไทยชนิดหนึ่งมีเสียงไพเราะและเป็นเอกลักษณ์อย่างมาก เป็นที่ยอมรับของคนในยุคนั้นมากๆว่า”ไม่สิงอื่นใด ที่ไพเราะเสนาะหูเท่านี้…

จังหวะโบราณของยุคสุโขทัย

การใช้ลมในการสร้างท้วงจังหวะและทำนองเพลงนั้นๆ ได้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยแล้ว ได้มีการค้นพบศิลาจารึก ในสมัยที่ พ่อขุนรามคำแหงได้ขึ้นครองราชย์ ได้มีการคิดค้นเครื่องดนตรีตั้งมากมาย รวมถึงการพัฒนาให้เป็นเครื่องดนตรีชนิดต่างๆได้ ในสมัยอยุธยาอีกด้วย เครื่องดนตรีประเภทให้เสียงที่แตกกันออก แต่จะให้เสียงที่อ่อนหวาน เหมาะกับเล่นผสมผสานกันในเพลง…

จังหวะกระทบทำให้เกิดเสียงก้องกังวาน


เครื่องดนตรีที่ให้เสียงอันไพเราะอีกประเภทหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ได้สร้างสีสันให้กับชนเผาในหลายอริยะธรรมมาแล้ว
มีอิทธิพลสามารถทำให้พวกชนเผ่าอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีเครื่องดนตรีประเภทนี้ เพราะบางทีอาจจะใช้ในพิธีกรรมสมัยดึกดำบรรพ์
คือการนำก้อนหินทั้งสองก้อนมากระทบกันให้เกิดเสียงตามกริยาบทที่คนผู้นั้นได้กระทำ มีมนุษย์มากมายทั่วโลกที่นิยม…

เส้นสายแห่งเสียงของความรักความโรแมนติกและอบอุ่น

เสียงจังหวะของความรักที่อ่อนละมุนของถ่วงทำนองไพเราะที่สุดของแต่ล่ะภูมิภาคและของโลกที่หาเครื่องดนตรีใดๆจะเปรียบเปรยได้เลย เครื่องดนตรีสากลในเครื่องประเภทสายนี้ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในทุกๆทวีปทั่วโลก ให้เสียงที่ใสเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของมันเลยก็ว่าได้…

ทำนองเสียงอันไพเราะของชนเชื้อชาติตะวันตก


เครื่องดนตรีที่มาตั้งแต่คริสตศักราช 1700 โดยผู้ที่มีนามว่า บาร์โธโลมิโอ คริสโตโฟรี ซึ่งเขาเป็นคิดค้นเครื่องดนตรีชนิดนี้มา
บาร์โธโลมิโอ คริสโตโฟรี อาศัยอยู่เมืองฟลอเรนซ์ ในประเทศของอิตาลี และเขาก็ยังพัฒนาเครื่องอีกมากกว่า 20 ชนิด และเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อปีคริสตศักราช 1731 …