Author: admin

ทำนองเสียงอันไพเราะของชนเชื้อชาติตะวันตก


เครื่องดนตรีที่มาตั้งแต่คริสตศักราช 1700 โดยผู้ที่มีนามว่า บาร์โธโลมิโอ คริสโตโฟรี ซึ่งเขาเป็นคิดค้นเครื่องดนตรีชนิดนี้มา
บาร์โธโลมิโอ คริสโตโฟรี อาศัยอยู่เมืองฟลอเรนซ์ ในประเทศของอิตาลี และเขาก็ยังพัฒนาเครื่องอีกมากกว่า 20 ชนิด และเขาได้เสียชีวิตลงเมื่อปีคริสตศักราช 1731 …

เสียงทุ้มอันไพเราะและจับใจ


วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังทุ้มและก้องกังวาน เครื่องดนตรีประเภทนี้มีตั้งตั้งยุคดึกดำบรรพ์ ก่อนคริสต์ศักราชประมาณกว่า 400 ปี เริ่มต้นจากชาวชนเผ่ากลุ่มหนึ่งได้มีการนำหนังแกะมาดึงกับไม้ให้ตึง จากนั้นนำไม้หรือมือมาตีให้เกิดเสียงและได้ลองใช้หนังสัตว์ประเภทต่างๆ เช่นเสือ สิงโต กวาง แรดและวัว
เสียงของหนังเสือนั้นจะให้เสียงที่ดังแต่ไม่ก้อง…