ต้นกำเนิดความเป็นมาของดนตรีไทย

Thai-Music

ประเทศไทยของเรานี้ เป็นชาติที่เต็มไปด้วยเรื่องราวประวัตศาสตร์ และวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย รวมถึงประวัตศาสตร์ด้านดนตรีของประเทศด้วยเช่นกัน โดยส่วนใหญ่เราเราจะได้รับอธิพลมาจากประเทศเพื่อนบ้านเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นประเทศในแถบเอเชีย อย่างจีน ที่เป็นอธิพลหลักในการพัฒนาเครื่องดนตรีบ้านเรา โดยสามารถแบ่งเครื่องดนตรีออกได้ทัง้หมด 4 ชนิดหลัก ๆ ได้แก่ เครื่องดีด, เครื่องสี, เครื่องตี และเครื่องเป่า

ช่วงที่บ้านเรามีการเจริญทางด้านดนตรีอย่างมากนั้นคือช่วงสมัยสุโขทัย ที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์เอาไว้อย่างมากมาย อาธิเช่นวงบรรเลงพิณ หรือวงปี่พาทย์เครื่องห้า ประกอบไปด้วย ระนาดเอก ปี่ใน ฆ้องวง กลองทัด ฉิ่ง ซึ่งยังมีคงรูปแบบเดิมต่อไปจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา รวมถึงวงมโหรี ที่จะใช้เครื่องดนตรี 4 อย่าง เช่น กรับพวง ซอสามสาย พิฒ และทับ

นับแต่นั้นเป็นต้นมาก็มีการพัฒนาด้านดนตรีเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเครื่องดนตรี เทคนิคในการเล่น ตลอดจนถึงบทเพลงต่าง ๆ ที่ได้รับอธิพลมาจากทางตะวันตก และเพื่อนบ้าน จนได้ทำการค้าขายกันอย่างเสรี และหนึ่งในสินค้าที่ได้ค้าขายก็คือเครื่องดนตรีบางชนิด อย่างเช่นเครื่องดนตรีของประเทศอินโดนิเซีย เช่น กลองแขก ปี่ชวา หรือของประเทศมาเลเซีย เช่น กลองมาลายู ของมาลายู ทำให้ประเทศไทยมีความหลากหลายทางเครื่องดนตรีเป็นอย่างมาก

โดยปัจจุบันนี้เครื่องดนตรีหลัก ๆ ของไทยแบ่งได้ออกเป็น 4 ประเภท โดยมีมากกว่า 50 ชนิด มีทั้งเครื่องดนตรีประเภท ดีด สี ตี และเป่า แต่ละประเภทก็จะสร้างเสียงอันเป็นเอกลักษณเฉพาะตัวที่ไพเราะเสนาะหู ตามบทเพลงของผู้เล่น โดยแต่ละชนิดมีเครื่องดนตรีอะไรบ้างนั้น สามารดูได้จากด้านล่างนี้

ประเภทเครื่องดีด

1.จะเข้ (เครื่องดีด 3 สาย)

2.กระจับปี่ (พิณ 4 สาย)

3.พิณเพียะ (มี 2 สาย และ 3 สาย)

4.พิฒน้ำเต้า (มี 1 สาย)

5.ไหซอง (เล่นด้วยการดีดไห)

 

ประเภทเครื่องสี

1.ซอด้วง (มี 2 สาย)

2.ซอสามสาย (มี 3 สาย)

3.ซออู้ (มี 2 สาย)

4.สะล้อ (มี 2 และ 3 สาย)

5.ซอแฝด (มี 2 สาย)

6.รือบับ (มี 3 สาย)

7.ซอกันตรึม (มี 2 สาย)

 

ประเภทเครื่องตี

1.กรับ

2.ระนาด (ระนาดทุ้ม, เอก, แก้ว)

3.ฆ้อง

4.ขิม

5.ฉาบ

6.ฉิ่ง

7.กลอง

8.กลองแขก

9.กลองสะบัดชัย

10.กลองสองหน้า

11.กลองทัด

12.กลองมลายู

13.กลองยาว

14.กลองมโหระทึก

15.กลองมังคละ

16.โทน

17.โปงลาง

18.โหม่ง

19.อังกะลุง

20.ตะโพน

 

ประเภทเครื่องเป่า

1.ขลุ่ย

2.ปี่

3.โหวด

4.แคน