Author: admin

เสียงทุ้มอันไพเราะและจับใจ


วันนี้เราจะมาพูดถึงเครื่องดนตรีที่มีเสียงดังทุ้มและก้องกังวาน เครื่องดนตรีประเภทนี้มีตั้งตั้งยุคดึกดำบรรพ์ ก่อนคริสต์ศักราชประมาณกว่า 400 ปี เริ่มต้นจากชาวชนเผ่ากลุ่มหนึ่งได้มีการนำหนังแกะมาดึงกับไม้ให้ตึง จากนั้นนำไม้หรือมือมาตีให้เกิดเสียงและได้ลองใช้หนังสัตว์ประเภทต่างๆ เช่นเสือ สิงโต กวาง แรดและวัว
เสียงของหนังเสือนั้นจะให้เสียงที่ดังแต่ไม่ก้อง…